موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

 

ارث، دارایی، اموال و حقوق مالی متوفی، میراث، ترکه

ارث

همانند وصیت یکی از موضوعات احوال شخصیه است .مقررات مربوط به ارث تماماً از فقه امامیه اقتباس شده است.ارث از تاسیسات حقوقی و اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر به کار رفته است .
قانون مدنی  در ماده 140 ارث را چهارمین سبب از اسباب تملک معرفی کرده است.
ارث در لغت به معنی ترکه و مالی است که از متوفی باقی می ماند و در اصطلاح عبارت است از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه او.

منظور از دارایی ، اموال و حقوق مالی متوفی است که در حین فوت دارا بوده است.
باید توجه داشت که دیون متوفی به ورثه منتقل نمی شود بلکه بر ترکه تعلق می گیرد .در حقیقت ترکه وثیقه طلب طلبکاران متوفی است بدون اینکه ورثه شخصاً مدیون آنها باشند.

انتقال ترکه بدون اراده متوفی و ورثه است و بر همین اساس است که آنرا انتقال قهری می گویند.
متوفی را مورث، کسی که ارث می برد را وارث و دارائی برجا مانده متوفی را ترکه یا میراث می گویند.
برای اینکه مالی بوسیله ارث از کسی به دیگری منتقل شود موجبات و شرایطی باید موجود باشد و موانعی نیز نباید از انتقال آن جلوگیری کند.

New Page 1

خدمات قراردادی جدید

 
 
New Page 1

لینک اطلاعات حقوقی