موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

شبکه تخصصی همکاران
 

شبکه تخصصی همکاران موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد

حجت مبین
تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران

سمت : عضـو دپارتمـان قراردادها


باقر انصاری
تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سمت : مدیـر  دپـارتمـان تحقیق و توسعه 


ارسلان قربانی
تحصیلات : دکتری - دانشگاهUNSW(استرالیا)

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

سمت : مدیـر دپـارتمـان امـور بین المـلل


هادی محمدزاده
تحصیلات : دکتری - دانشگاه LEIPZIG ( آلمان )

سمت : عضـو مـؤسس  دپـارتمـان امـور بین المـلل


غلامرضا کریمی

تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
سمت : عضـو مـؤسس  دپـارتمـان امـور بین المـلل


مراد عنادی
تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران
سمت : عضـو مـؤسس  دپـارتمـان امـور بین المـلل


جواد عسکری دهنوی
تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سمت : عضـو دپارتمان امور دعاوی


احد شاهی
تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مدرس دانشگاه

سمت : عضـو دپارتمان امور قراردادها

 فضل اله امیرحاجلو
تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی
سمت : عضو دپارتمان امور گمرکی

بهمن ناهیدی
تحصیلات : کارشناسی - دانشگاه تهران
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

سمت : عضو دپارتمان امور گمرکی
الهام امین پور
تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
سمت : عضو دپارتمان امور دعاوی

مجتبی اشراقی
تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی-
دانشگاه تهران
سمت : عضـو دپارتمان امور قراردادها

جواد پور منفرد
تحصیلات :
- کارشناسی حقوق قضائی
مدارک بین المللی اخذ شده  :
-  مهندسی شبکه های کامپیوتری و سرپرست سیستم های شرکت مایکروسافت
مـؤسس و مدیر واحد فنآوری اطلاعات موسسه
مدیر دپارتمان آموزش

موسسه حقوقی ایرانیان صاعد